Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Vihreä Liitto ry ja kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Pirkanmaan vaalipiiri. Yhdistys kuuluu Vihreä liitto r.p.:hen.

2 § KIELI
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

3 § TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa kunnallisiin, seutukunnallisiin, maakunnallisiin ja valtiollisiin asioihin.

4 § TOIMINTAMUODOT
Yhdistys harjoittaa julkaisu- ja valistustoimintaa, järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia,
osallistuu valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää
rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä. Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja
jälkisäädöksiä sekä perustaa yhdistyksen kanssa samansuuntaista toimintaa harjoittavia säätiöitä.

5 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen tarkoitusta kannattavat rekisteröidyt yhdistykset.
Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

6 § JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

7 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi,
mutta on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kuluvalta toimintavuodelta.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta.

8 § HALLITUS
Päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Yhdistyksen
asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-8 muuta varsinaista
jäsentä. Kullekin varsinaiselle jäsenistä, ei kuitenkaan puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle,
valitaan lisäksi henkilökohtainen varajäsen.
Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuosittain. Muut
hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kahden
kalenterivuoden toimikaudeksi, kuitenkin siten, että puolet heistä (2-4) on vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan, Hallitus voi myös perustaa avukseen työryhmiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai
kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä esittää. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja mukaan
luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin
tai taloudenhoitajan kanssa.

10 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa
ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen syyskokous on pidettävä syys-joulukuun aikana ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenysosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä pyytää tätä kirjallisesti hallitukselta ilmoitetun asian käsittelyä varten.
Yhdistyksen kokouksessa ovat äänivaltaisia kaikki jäsenet.
Jäsenet saavat yhdistyksen kokoukseen edellisen vuoden jäsenmäärän perusteella yhden (1)
äänivaltaisen edustajan alkavaa kymmentä (10) henkilöjäsentään kohden 30 jäseneen asti ja sen
jälkeen yhden (1) äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa kolmeakymmentä (30) jäsentä kohden.
Kullakin edustajalla on yksi ääni. Yhdistyksen kokous voi myöntää jäsenten jäsenille läsnäolo-oikeuden sekä erikseen päätettäessä puheoikeuden. Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan
ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Äänivaltaisiin kokousedustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten määrä lasketaan edellisen
kalenterivuoden jäsenmaksutietojen perusteella. Samana kalenterivuonna jäseniksi otettujen uusien jäsenyhdistysten äänivalta lasketaan edellisenä kalenterivuonna tilitettyjen puolueen jäsenmaksujen
perusteella; jos tilityksiä ei ole ollut edellisenä kalenterivuonna, yhdistyksen äänivaltaisten
kokousedustajien määrä lasketaan kuukautta ennen yhdistyksen kokousta tilitettyjen jäsenmaksujen perusteella.
Jos jäsen haluaa tuoda asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, se on esitettävä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle neljä viikkoa ennen kokousta.

12 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on toimitettava kokouskutsu jäsenyhdistysten puheenjohtajille postitse tai sähköpostitse viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

13 § KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen vahvistamisesta
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 § SYYSKOKUS
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
7. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
8. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle vuodelle.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos muutosehdotusta
kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Muutosehdotuksesta on mainittava
kokouskutsussa.

16 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein
pidettävässä kokouksessa, joista toisen oltava kevät- tai syyskokous. Päätökseen vaaditaan kolme
neljäsosaa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on oltava maininta yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.